Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen 
1.1 Hieros Gamos Family wordt georganiseerd door Cora Schram en wordt gehouden op: Groepskampeerterrein De Banken Dasselaarweg 3896 LT Zeewolde M 06 26 71 89 50‬ (Cora Schram) E coraschram@hotmail.com. Triodos Bank IBAN NL33 TRIO 0390 1972 70, tnv CoraZon.
1.2 Hieros Gamos Family heeft ten doel een community te vormen waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt om wie hij of zij is. Om van elkaar te leren, te oefenen in waarachtig, liefdevol en authentiek zijn. Om de kinderen uit te nodigen in transformerende ervaringen en als ouders hen bewust te begeleiden naar volwassenheid.
1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechthandelingen die door, namens of met het Hieros Gamos Family Festival worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.
1.5 Onder deelnemer verstaan wij de mensen die een toegangskaart kopen voor het Hiersos Gamos Family Festival.
1.6 Onder medewerker verstaan wij de mensen die hun product of dienst op het Hieros Gamos Family Festival aanbieden, door als workshopgever, coach of vrijwilliger aanwezig te zijn.

2. Inschrijving 
2.1 Inschrijving voor deelname aan Hieros Gamos Family is alleen mogelijk via de Hieros Gamos Family webwinkel, tenzij anders overeengekomen.
2.2 Na betaling wordt je naam op de toegangslijst gezet.
2.3 Met inschrijving voor het Hieros Gamos Family Festival geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2.4 Inschrijving geschiedt voor het gehele festival. Deelname per dag is niet mogelijk.

3. Annuleringsvoorwaarden 
3.1 Deelnemers: Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelnemer vrij om het toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. De deelnemer laat in dat geval de organisatie van het Hieros Gamos Family Festival weten wie er in zijn/haar plaats komt.
3.2 Medewerkers: 
Bij annulering 30 dagen voor aanvang van het festival wordt het volledige bedrag minus €25 administratiekosten teruggestort.
Bij annulering binnen 30 dagen tot 10 dagen voor het festival is 50% van het entreebedrag verschuldigd. De eventuele bestelde extra`s (cateringbonnen, elektriciteit) worden 100% terugbetaald.
Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang is het gehele bedrag verschuldigd, inclusief bestelde extra`s. Het staat de medewerker vrij om in dat geval haar entreebewijs door te geven aan iemand anders om als deelnemer aanwezig te zijn. De medewerker laat in dat geval de organisatie weten wie er in zijn/haar plaats komt.
3.3 Als het festival door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden verleent de Hieros Gamos Family organisatie geen restitutie van inschrijfgelden.

4. Aansprakelijkheid 
4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Hieros Gamos Family Festival geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten medewerkers, vrijwilligers, deelnemers of toeleverende partijen.
4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
4.3 De deelnemer is aansprakelijk voor door haar veroorzaakte beschadiging aan tenten en apparatuur.

5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties 
5.1 Publicaties van Hieros Gamos Family zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en medewerkers van het Hieros Gamos Family Festival. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het festival. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming.

6. Privacy 
6.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het Hieros Gamos Family Festival.

6.2 Tijdens het festival worden foto`s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Na afloop van het festival ontvangen alle aanwezigen een link naar de foto`s en kan een deelnemer voor een genoemde datum aangeven dat foto`s waarop hij/zij of hun kind(eren) staat verwijderd worden. Vervolgens beschouwen wij de foto`s als vrij bruikbaar voor PR uitingen. Uiteraard gaan wij respectvol en zorgvuldig om met het beeldmateriaal.

7. Veiligheid 
7.1 Bij alle activiteiten tijdens het Hieros Gamos Family Festival staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
7.2 De organisatie van het Hieros Gamos Family Festival behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.
7.3 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de de organisatie en/of haar vrijwilligers.
7.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie.
7.5 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers bekend is.
7.6 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.
7.7 De organisatie schenkt alleen wijn en bier tijdens de diners en verwacht dat de deelnemers alleen met mate alcohol gebruiken.

8. Versie, Publicatie en Aanpassingen 
8.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen. Dit is versie: 2022-1.0.
8.2 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van het Hieros Gamos Family Festival
8.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van het Hieros Gamos Family Festival en andere publicaties zoals het internet binden het Hieros Gamos Family Festival niet. Het Hieros Gamos Family Festival behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.

Scroll naar top